Meteen naar de inhoud

Privacy Policy

Onze privacy policy

 1. Wanneer de opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal de opdrachtnemer de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkenen ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. De opdrachtnemer verleent medewerking aan de opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
 4. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.
 5. Opdrachtnemer informeert de opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 6. De opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
  • Een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
  • Type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
  • Van hoeveel personen de persoonsgegeven betrokken zijn bij het datalek;
  • De identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
  • De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
  • De oorzaak van het datalek;
  • De duur van het datalek en het ontstaansmoment.
 7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet nakomen van de overeenkomst door de opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
 8. Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.
 9. Wanneer de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever eindigt, zal de opdrachtnemer de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan de opdrachtgever en/of vernietigen.